Ngân Hàng

Quyết định 102/QĐ-UBDT về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

Tải về Bản in

Quyết định 102/QĐ-UBDT về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

Quyết định 102/QĐ-UBDT năm 2016 giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 18/03/2016. Theo đó, căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao bổ sung, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

  ỦY BAN DÂN TỘC
  ——-
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————
  Số: 102/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  Căn cứ Nghị định 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”;

  Căn cứ Công văn số 2587/BTC-NSNN, ngày 25/02/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho Văn phòng Ủy ban Dân tộc. (Phụ lục chi tiết đính kèm)

  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao bổ sung, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  • Như Điều 3;
  • Bộ Tài chính;
  • KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
  • Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến;
  • Đơn vị sử dụng ngân sách;
  • Lưu VT, KHTC (04).
  Lê Sơn Hải

  PHỤ LỤC

  BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

  Đơn vị: Văn phòng Ủy ban

  (Chương 083 – Mã QHNS: 1058960)

  (Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBDT, ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  Đơn vị: Triệu đồng

  CHI TIẾT

  BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

  Đơn vị: Văn phòng Ủy ban

  (Chương 083 – Mã QHNS: 1058960)

  (Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBDT, ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

  Đơn vị: Triệu đồng

  Quyết định 102/QĐ-UBDT năm 2016 giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button