Ngân Hàng

Quyết định 1283/QĐ-BTP 2019

Tải về Bản in

Quyết định số 1283/QĐ-BTP

Quyết định 1283/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

BỘ TƯ PHÁP

————-

Số:1283/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

———————

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BTP ngày 24 tháng 5năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giaobổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Bộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ NSNN);

– Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

– Lưu: VT,KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

Q. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Phan Anh Tuấn

Phụ lục

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-BTP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

DỰ TOÁN CHI NSNN (I + II+III)

21,639,223

21,639,223

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 – 341)

84,610

84,610

Giao tự chủ tài chính

0

0

Giao không tự chủ TC

84,610

84,610

2

Tổng cục Thi hành án dân sự

84,610

84,610

Giao tự chủ tài chính

0

0

Giao không tự chủ TC

84,610

84,610

II

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

6,334,613

6,334,613

Kinh phí không thường xuyên

6,334,613

6,334,613

1

Trường Đại học Luật Hà Nội (Loại 070- 081)

4,364,998

4,364,998

Kinh phí không thường xuyên

4,364,998

4,364,998

2

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (Loại 070- 092)

1,611,895

1,611,895

Kinh phí không thường xuyên

1,611,895

1,611,895

3

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc (Loại 070- 092)

71,970

71,970

Kinh phí không thường xuyên

71,970

71,970

4

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Loại 070- 092)

285,750

285,750

Kinh phí không thường xuyên

285,750

285,750

III

CHI VIỆN TRỢ (LOẠI 400- 402)

15,220,000

15,220,000

Kinh phí không thường xuyên

15,220,000

15,220,000

1

Trường Đại học Luật Hà Nội

5,220,000

5,220,000

KP giao không thường xuyên

5,220,000

5,220,000

Đào tạo học sinh Lào

5,220,000

5,220,000

KP giao không thường xuyên

5,220,000

5,220,000

2

Học viện Tư pháp

10,000,000

10,000,000

KP giao không thường xuyên

10,000,000

10,000,000

Chi viện trợ khác cho Lào

10,000,000

10,000,000

KP giao không thường xuyên

10,000,000

10,000,000

Ghi chú: (1) Công văn số 4813/BTC-QLN ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về thông báo kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào, Campuchia năm 2019; Công văn số 5670/BTC-QLN ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc thông báo kinh phí viện trợ cho Lào của các dự án năm 2019; Căn cứ Công văn số 5129/BTC-HCSN ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc cấp kinh phí bảo đảm thi hành án dân sự; Căn cứ Công văn số 5464/BTC-HCSN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách nội trú và miễn giảm học phí năm 2019.

(2) Quyết định số 1173/QĐ-BTP ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button