Ngân Hàng

Quyết định 1916/QĐ-TTg

Tải về Bản in

Quyết định 1916/QĐ-TTg – Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/11/2017. Nội dung dự toán ngân sách Nhà nước năm sau bao gồm các nhiệm vụ thu, chi như thu phí, lệ phí thuộc phạm vi ngân sách; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; chi thường xuyên; chi bổ sung…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1916/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghquyết của Quốc hội khoá XIV: số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và số 50/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018;

Xét đề nghcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018:

1. Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo các Phụ lục đính kèm).

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương các nhiệm vụ thu, chi sau:

a) Thu phí, lệ phí thuộc phạm vi ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương.

b) Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

d) Chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chi tiết theo lĩnh vực, dự án của từng chương trình cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương.

đ) Chi nhiệm vụ phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia, quản lý các tuyến biên giới Việt Nam – Lào; kinh phí thực hiện ba văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc của Bộ Ngoại giao.

e) Bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình mục tiêu theo mức dự toán đã được Quốc hội quyết định.

g) Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

3. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các chỉ tiêu sau:

a) Giao dự toán chi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, học sinh, sinh viên Lào, Campuchia học tập tại Việt Nam theo diện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 phân bổ và giao dự toán chi đào tạo và bồi dưỡng đối với số cán bộ, học sinh, sinh viên diện Hiệp định đang có mặt; số kinh phí còn lại phân bổ và giao dự toán trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

b) Giao dự toán chi ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (chi tiết theo nội dung, dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn) và dự toán chi ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 2. Triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018:

1. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong phạm vi quản lý được giao, có nhiệm vụ:

a) Đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định; chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước số thu cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

b) Cơ cấu lại ngân sách trong phạm vi dự toán từng lĩnh vực chi được giao trên cơ sở đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công lập; điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí; tăng tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị này, dành nguồn tăng chi hỗ trợ các đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng chi đầu tư, mua sắm để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Trong giai đoạn 2018 – 2020, tiếp tục thực hiện điều tiết 100% số thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng, dầu của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương; giữ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước và nhập khẩu như đối với năm 2017.

b) Thu vào ngân sách nhà nước 72% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2018; số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

c) Từ năm 2018, thực hiện điều tiết tiền thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo như phân cấp quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

d) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng phương án phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2018theo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ trước ngày 15 tháng 01 năm 2018; tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.

đ) Tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ chi ngân sách trung ương năm 2018: Dự toán chi trả nợ; chi thực hiện các chính sách, chế độ đối với con người đã được ban hành (trợ cấp cho người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ; trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội, công an xuất ngũ; mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách nội trú, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 – 2020,…); chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và thuê đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; hướng dẫn và bổ sung kinh phí phát sinh thêm do chênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

e) Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; trong điều hành cần có biện pháp tích cực để giảm bội chi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ; không sử dụng vốn vay từ các hiệp định vay mới cho chi thường xuyên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước (trừ các hiệp định đã ký kết, giải ngân từ năm 2017 về trước). Bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn quy định.

4. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, đã đảm bảo đủ các thủ tục đầu tư theo quy định; báo cáo cấp thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1916/QĐ-TTg

Số hiệu 1916/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực, ngành Tài chính nhà nước
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày hiệu lực
29/11/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button