Ngân Hàng

Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Tải về Bản in

Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 – Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Quyết định 1997/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón cán bộ từ nơi ở đến nơi làm việc. Cụ thể, Quyết định số 1997/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô với nhiều lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính như Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

Thông tư 87/2015/TT-BGTVT về quy chuẩn quốc gia về an toàn kỹ thuật đối với xe ô tô

Những trường hợp không bị giữ ô tô khi xảy ra tai nạn

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông 2016 mới nhất đối với xe máy

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1997/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Related Articles

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày áp dụng đối với:

  • Chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính;
  • Chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

2. Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định như sau:

Mức khoán đưa đón (đồng/tháng) = Đơn giá khoán (đồng/km) x Số km khoán (km) x 02 lượt (lượt) x Số ngày làm việc của tháng (ngày)

Trong đó:

  • Đơn giá khoán: được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường;
  • Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc;
  • Số lượt đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày: 02 lượt (đi và về);
  • Số ngày làm việc của tháng theo quy định của Bộ Luật Lao động (22 ngày).

3. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

3.1. Cục Kế hoạch – Tài chính:

a) Xây dựng đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính; trình Bộ xem xét, phê duyệt.

Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được thực hiện ổn định 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm Bộ phê duyệt đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính.

b) Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe cùng với kỳ trả lương cho từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán.

c) Phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính (đoàn xe) xác định khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc của từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán.

3.2. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, các Tổng cục và tương đương thực hiện xác định và chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cùng với kỳ trả lương cho các chức danh, lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc các Tổng cục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/10/2016. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch – Tài chính) để nghiên cứu, hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như điều 3;
  • Các đơn vị thuộc Bộ;
  • Lưu: VT, KHTC.
Vũ Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button