Ngân Hàng

Quyết định 447/2013/QĐ-TTg

Tải về

Quyết định 447/2013/QĐ-TTg về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

Số: 447/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Related Articles

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 624/BNN-TY ngày 23 tháng 02 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2877/BTC-TCDT ngày 05 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 7.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch bệnh tai xanh.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THÚ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button