Ngân Hàng

Quyết định 55/2015/QĐ-TTg thí điểm cơ chế tài chính với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014

Tải về Bản in

Quyết định 55/2015/QĐ-TTg – Thí điểm cơ chế tài chính với Thông tấn xã Việt Nam

Quyết định 55/2015/QĐ-TTg thí điểm cơ chế tài chính với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014 có hiệu lực ngày 25/12/2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014.

Thông tư 20/2015/TT-NHNN quy định sử dụng tài khoản ngoại tệ của tổ chức ở nước ngoài

Nghị định 112/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính ngân sách đặc thù với thủ đô Hà Nội

Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng số 07/2015/TT-NHNN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 55/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2012/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2014

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014.

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014 như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 sửa đổi như sau: Kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017.

2. Điểm a Khoản 3 Điều 2 sửa đổi như sau:

Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 34% trên dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm dự toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến tối đa năm ngân sách 2017. Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông, có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.

2. Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
 • Ngân hàng Chính sách xã hội;
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
  TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 • Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button