Ngân Hàng

Quyết định 583/QĐ-TTg kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và hạn mức vay nợ năm 2017

Tải về Bản in

Quyết định 583/QĐ-TTg kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và hạn mức vay nợ năm 2017

Quyết định 583/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và hạn mức vay nợ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 04 năm 2017. Theo đó, hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.

Điều kiện ngân hàng cho vay vốn hiện nay gồm những gì?

Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 583/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC HẠN MỨC VAY NỢ NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4193/BTC-QLN ngày 30 tháng 3 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2017 là 342.060 tỷ đồng, gồm: vay trong nước 243.300 tỷ đồng và vay ODA, ưu đãi nước ngoài 98.760 tỷ đồng, trong đó:

– Vay cho cân đối ngân sách nhà nước 316.300 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng.

– Vay về cho vay lại 25.760 tỷ đồng.

2. Phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2017 là 260.150 tỷ đồng, trong đó:

a) Trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 là 242.900 tỷ đồng.

b) Trả nợ của các dự án cho vay lại 17.250 tỷ đồng.

3. Phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2017, bao gồm:

a) Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9.250 tỷ đồng;

b) Hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) được Chính phủ bảo lãnh của các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 8.000 tỷ đồng;

c) Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD;

d) Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả là tối đa là 5.500 triệu USD;

đ) Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 23.857 tỷ đồng.

4. Giao Bộ Tài chính

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

b) Rà soát lại sự cần thiết và hạn mức Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 25.145 tỷ đồng, phù hợp định hướng tái cơ cấu VDB Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ thời gian tới.

c) Báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán đối với các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho hỗ trợ ngân sách nhà nước chung, khả năng triển khai và giải ngân nhanh trong năm 2017 trong trường hợp vượt dự toán được duyệt.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ trong mức dự toán 60.000 tỷ đồng được Quốc hội phê duyệt;

b) Thông báo kịp thời cho Bộ Tài chính về việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn vay ODA, vay ưu đãi;

c) Báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong trường hợp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thực tế năm 2017 cho xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách nhà nước vượt quá 60.000 tỷ đồng.

6. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

THỦ TƯỚNG

  • Như Điều 3;
  • Thủ tướng Chính phủ;
  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: QHQT, CN, NN, KGVX, QHĐP, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
  • Lưu: VT, KTTH (3)
Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button