Ngân Hàng

Quyết định số 239/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 239/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009
————————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 851/TTr-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2009; Ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1454/BTC-NSNN ngày 9 tháng 02 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Hoãn thu hồi số vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 là 3.391,774 tỷ đồng, trong đó số vốn hoãn thu hồi trong dự toán của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 là 1.554,6 tỷ đồng, số vốn hoãn thu hồi trong dự toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 1.837,174 tỷ đồng.

2. Số vốn ngân sách ứng trước còn lại phải thu hồi trong năm 2009 là 252,502 tỷ đồng, trong đó số vốn phải thu hồi trong dự toán của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 là 158,502 tỷ đồng, số vốn thu hồi trong dự toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 94 tỷ đồng.

(số vốn ngân sách hoãn thu hồi và phải thu hồi nêu trên của các cơ quan, đơn vị theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 quy định tại điểm 2, Điều 1 Quyết định này thay thế số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi theo Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương có liên quan số vốn ngân sách ứng trước được hoãn thu hồi và số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi quy định tại Điều 1 Quyết định này để triển khai thực hiện.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, các cơ quan có liên quan cân đối nguồn để bố trí hoàn trả ngân sách Nhà nước đối với những khoản vốn ngân sách ứng trước của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương trong dự toán năm 2010 và các năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty 91 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan (theo Phụ lục quy định tại Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng chính sách xã hội;
– Ngân hàng phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các Tập đoàn Kinh tế, các Tổng công ty 91;
– VPCP: BTCT, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button