Ngân Hàng

Quyết định về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Tải về

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 12/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Related Articles

_________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 449-CV/VPTU ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Văn phòng Thành ủy về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 7165/TTr-LS-STC-SNNPTNT, ngày 09 tháng 7 năm 2010 về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh đơn giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button