Giáo Dục

Skills 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Skills 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 54 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– read for specific information about tips on how to be ‘green’.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

– Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải Skills 1 tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Reading

Read the 3Rs club poster about tips to become”green”. Đọc áp phích của câu lạc bộ 3R về những mẹo để bạn trở thành “xanh”

Hướng dẫn dịch

Câu lạc bộ 3R

Nếu em theo những mẹo bên dưới, em sẽ trở nên “xanh” hơn.

1. Nói với giáo viên ở trường về việc đặt thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

2. Sử dụng lại những cái túi nhựa của bạn.

3. Sử dụng bút chì và bút mực có thể bơm lại.

4. Sử dụng những cái chai có thể tái sử dụng thay vì dùng chai nhựa.

5. Mang quần áo của năm cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

6. Trao đổi quần áo của bạn với bạn bè hoặc anh chị em họ.

7. Tự trồng rau.

8. Tắt vòi nước khi bạn đánh răng hoặc rửa chén.

9. Đi bộ nhiều hơn

10. Tìm những cách sáng tạo để sử dụng lại đồ cũ trước khi ném chúng đi.

1. Find these words or phrases in the text and underline them. Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc và gạch dưới chúng.

Hướng dẫn dịch

charity (từ thiện)

recycling bins (thùng rác tái chế)

swap (trao đổi)

reusable (có thể sử dụng lại)

creative (sáng tạo)

2. Match the words with their meanings. Nối các từ với nghĩa của chúng cho phù hợp.

Đáp án

creative – unique and interesting

charity – giving things to people in need

swap – give something to a person and receive something from him/her

reusable — can be used again

recycling bins – containers for things that can be recycled

3. Answer the questions. Trả lời các câu hỏi sau

Đáp án

1 – Recycling bins

2 – Give the old clothes to charity instead of throwing them away.

3 – Reflllable pens and pencils

4 – Turn off the tap when brush the teeth and wash the dishes

5 – Reusable water bottles

Speaking

4. Work in groups. Làm việc theo nhóm.

Do you think you can follow the tips for ‘going green ? Discuss with your group and put the tips in order from the easiest to the most difficult. Em có nghĩ rằng em có thể làm theo những mẹo để “sống xanh” không? Thảo luận với nhóm cửa em và sắp xếp các mẹo theo thứ tự từ dễ nhất đến khó nhất.

Gợi ý

Sắp xếp

1. Turn the tap off when you brush your teeth or wash the dishes.

2. Walk more.

3. Give last year’s clothes to charity instead of throwing them away.

4. Use refillable pens and pencils

5. Swap your clothes with your friends or cousins

6. Use reuseable water bottles instead of plastic ones.

7. Reuse your plastic bags.

8. Talk to teachers at school about puttingrecycling bins in every classroom

9. Grow your own vegetables.

10. Find creative ways to reuse old items before throwing them away

Add more tips:

– Lower using nilon

– Plant many green trees

– Save water, save electricity

– Conserve wild animals,…

– Don’t litter indiscriminately

– Using public transports instead of going by personal transport.

5. The last tip tells you to find creative ways to reuse items before throwing them away. Can you think of any creative ways to reuse Mẹo cuối cùng chỉ cho em những cách sáng tạo để tái sử dụng những đồ vật trước khi ném chúng đi. Em có nghĩ đến cách sáng tạo nào khác để tái sử dụng đồ vật không?

a. phong bì cũ?

b. chai nước dùng rồi?

c. sách đã dùng rồi?

Gợi ý

a. We can use old envelopes as our wallets

b. We can decorate used water bottles into flowers vases

c. We can use used books to wrap food or flowers instead of plastic bags.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button