Ngân Hàng

Thông báo 2297/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2016

Tải về Bản in

Thông báo 2297/TB-KBNN – Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2016

Ngày 31/5/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2297/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2016. Theo đó tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 6/2016 là 1 USD = 21.887 đồng, tỷ giá này đã tăng 34 đồng/USD so với tháng 5/2016.

Thông báo 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2016

Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2297/TB-KBNN Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 06 NĂM 2016

– Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

– Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 06 năm 2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 06 năm 2016 là 1 USD = 21.887 đồng.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 06 năm 2016 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • VPQH, VPCP, VP CTN;
 • Viện KSNDTC, Toà án NDTC;
 • VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
 • CP, cơ quan TW của các đoàn thể;
 • Tổng cục Thuế;
 • Tổng cục Hải quan;
 • NH PT VN;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; Lưu: VT; QLNQ (225).
Trần Kim Vân

(Kèm theo Thông báo số 2297/TB-KBNN ngày 31/5/2016 của Kho bạc Nhà nước)

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 1/3/2016 cho đến khi có thông báo mới như sau:

Tỷ ngoại 06/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button