Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Câu 1: Nguyên tử X có ký hiệu 2656X. Cho các phát biểu sau về X:

Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

Nguyên tử của nguyên tố X có 30 nơtron trong hạt nhân.

X là một phi kim.

X là nguyên tố d.

Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là?

A. (1), (2), (3) và (4).

B. (1), (2) và (4).

C. (2) và (4).

D. (2), (3) và (4).

Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X có dạng [Ne]3s23p3. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. X ở ô số 15 trong bảng tuần hoàn.

B. X là một phi kim.

C. Nguyên tử của nguyên tố X có 9 electron p.

D. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 phân lớp electron.

Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây viết sai?

A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 4: Trong nguyên tử X, lớp có mức năng lượng cao nhất là lớp M. Phân lớp p của lớp này có 4 electron. Số electron của nguyên tử X là

A. 6. B. 16. C. 18. D. 14.

Câu 5: Một nguyên tố có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là

A. 6. B. 8. C. 12. D. 14.

Câu 6: Một nguyên tố d có 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Tổng số electron s và electron p của nguyên tố này là

A. 18. B. 20. C. 26. D. 36.

Câu 7: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?

A. 8, 9, 15. B. 2, 5, 11.

C. 3, 9, 16. D. 3, 12, 13.

Câu 8: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương úng. Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số electron ở lớp ngoài cùng?

A. 11, 24, 31.

B. 18, 26, 36.

C. 17, 27, 35.

D. 20, 26, 30.

Câu 9: X là nguyên tố p. Biết rằng trong nguyên tử X, số electron p nhiều hơn số electron s là 9. Số electron ở lớp ngoài cùng của X là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

1. C

2. D

3. C

4. B

5. D

6. B

7. A

8. D

9. A

Câu 1:

Cấu hình electron của X: 1s22s2p63s23p63d64s2.

Vậy X có 2 electron lớp ngoài cùng nên X là kim loại, thuộc khối nguyên tố d và có 30 nơtron trong hạt nhân.

Câu 3:

Cấu hình 1s22s2p63s23p64s24p5 thiếu phân lớp 3d. Trước khi electron được điền vào phân lớp 4p phải điền vào phân lớp 3d.

Câu 4:

Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của X là: 3p4.

Vậy cấu hình electron của X là: 1s22s2p63s23p4.

Số electron trong X là: 16.

Câu 5:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 3s23p2.

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố này là: 1s22s2p63s23p2.

Có 14 electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử là 14.

Câu 6:

Nguyên tố thuộc khối nguyên tố d có 4 lớp electron => electron cuối cùng trên phân lớp 3d.

Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s22s22p63s23p63dX4s2.

Vậy tổng số electron s và electron p là 20.

Câu 9:

Giả sử X có n lớp electron.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: ns2npx (2 ≤ x ≤ 6)

Tổng số electron s là 2n

Tổng số electron p là: 6(n-2) + x.

Theo đề: 6(n-2) + x – 2n = 9 => 4n + x = 21.

Chọn cặp x= 1 và n = 5 .

Vậy số electron lớp ngoài cùng là 3.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 chương 1 học kì 1

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button