Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat (Tiết 2) do website sưu tầm và biên soạn. Tài liệu bao gồm các câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm Hóa bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat (Tiết 2)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 10: Photpho

Hóa học 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat (tiếp)

Câu 1: Để điều chế 5 lít dung dịch HNO3 21% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3 với hiệu suất toàn quá trình là 80%, thể tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là

A. 336 lít.

B. 560 lít.

C. 672 lít.

D. 448 lít.

Câu 2: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra?

A. 14,4 gam.

B. 7,2 gam.

C. 16 gam.

D. 32 gam.

Câu 3: Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong dung dịch HNO3đặc, nóng dư thu được V (lít) NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Giá trị của V là

A. 44,8.

B. 89,6.

C. 22.4.

D. 30,8.

Câu 4: Hòa tan 23,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO có cùng khối lượng vào dung dịch HNO3vừa đủ chứa 0,77 mol HNO3 thu được bằng dung dịch Y và khí Z gồm NO và NO2. Khối lượng mol trung bình của Z bằng

A. 42.

B. 38.

C. 40,667.

D. 35,333.

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Mg và 0,03 mol MgO trong V lít dung dịch HNO3 0,5M vừa đủ thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) khi N2O duy nhất. Giá trị của V và tổng khối lượng muối thu được trong Y lần lượt là

A. 1,12 và 34,04 gam.

B. 4,48 và 42,04 gam.

C. 1,12 và 34,84 gam.

D. 2,24 và 34,04 gam.

Câu 6: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/4 tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X gồm NO và CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 18 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 280,80) gam muối khan. Giá trị của m là

A. 148,80.

B. 173,60.

C. 154,80.

D. 43,20.

Câu 7: Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là

A. 20%.

B. 25%.

C. 30%.

D. 40%.

Câu 8: Cho 30,6 gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 92,6 gam muối khan (không chứa muối amoni). Nung hỗn hợp muối đến khối lượng không đổi, thu được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 38,6.

B. 46,6.

C. 84,6.

D. 76,6.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. B 2. D 3. D 4. C 5. C 6. C 7. B 8. A

Câu 3: Áp dụng bảo toàn khối lượng:

mKL + mO2 = moxit

=> mO2 = 21 – 10 = 11g

=> nO2 = 0,34375 mol

ne (O2)nhận = ne kim loại nhường = ne (N+5) nhận

O2 + 4e → 2O2-

N5+ + 1e → N+4

V = 1,375.22,4 = 30,8 (lít)

Câu 5:

nN2O = 0,04 mol

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

nHNO3 = 0,06 + 0,4 + 0,1 = 0,56 mol

V = 1,12l

mmuối = 0,23.148 + 0,01.80 = 34,84 (gam)

Câu 6:

nNO + nCO2 = 0,7 mol.

Gọi x, y là số mol của NO và CO2, ta có:

30x + 44y = 18.2.0,7

x + y = 0,7

=> x = 0,4 mol; y = 0,3 mol

Coi Fe3O4 là một hỗn hợp FeO.Fe2O3, ta có:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

N+5 + 3e → N+2

Theo bảo toàn electron => tổng số mol trong hỗn hợp chất rắn là 1,2 mol

nFe3O4 0,3 mol, nFe2+ trong dung dịch Y = 1,2 + 0,3.2 = 1,8 (mol)

=> m + 280,8 = 1,8.242 => m = 154,8 gam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button