Giáo Dục

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 – Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới động vật

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh tiếp tục ôn tập Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 – Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới động vật cùng với website.com để kiểm tra lại kiến thức của mình. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 – Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thực vật

 • Câu 1:
  Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vât?
 • Câu 2:
  Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật?
 • Câu 3:
  Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật
 • Câu 4:
  Động vật kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây?
 • Câu 5:
  Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật?
 • Câu 6:
  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật?
 • Câu 7:
  Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây?
 • Câu 8:
  Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hoá thấp nhất so với các ngành còn lại?
 • Câu 9:
  Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là
 • Câu 10:
  Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là
 • Câu 11:
  Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là
 • Câu 12:
  Con chấu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?
 • Câu 13:
  Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm
 • Câu 14:
  Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?
 • Câu 15:
  Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button