Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 38

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 được website tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng

B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng

C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận

D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

Đáp án: A

Câu 2. Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?

A. Năm 1848

B. Năm 1864

C. Năm 1876

D. Năm 1895

Đáp án: B

Câu 3. Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

A. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân

B. Chống những tư tưởng lệch lạc trong nội bộ

C. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng

D. Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước

Đáp án: D

Câu 4. Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ

A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập

B. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính trị

C. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập

D. Đoàn kết công nhân quốc tế

Đáp án: A

Câu 5. Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng

B. Đội ngũ công nhân đông đảo

C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt

Đáp án: D

Câu 6. Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước

B. Ngăn cản nước Đức thống nhất

C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức

D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ

Đáp án: C

Câu 7. Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là

A. Quân Phổ bại trận

B. Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ

C. Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến

D. Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

Đáp án: B

Câu 8. Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4 – 9 – 1870 ở Pari?

A. Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II

B. Toàn bộ quân Pháp bị bắt tù binh

C. Công xã Pari được thành lập

D. Nền cộng hòa II được thiết lập

Đáp án: A

Câu 9. Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm

A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản

C. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari

D. Khôi phục lại chế độ quân chủ

Đáp án: A

Câu 10. Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ

A. Quốc dân quân

B. Tự vệ

C. Quân đội cách mạng

D. Tự vệ và du kích

Đáp án: A

Câu 11. Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã

A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

B. Thành lập “Chính phủ phản quốc”

C. Đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào nước Pháp

D. Lãnh đạo nhân dân chống quân Phổ

Đáp án: C

Câu 12. Ngày 18 – 3 – 1871, tại Pari diễn ra sự kiện gì?

A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

B. Lực lượng Quốc dân quân chiếm thủ đô Pari, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản

C. Pari thất thủ trước quân Phổ

D. Công xã Pari thành lập

Đáp án: B

Câu 13. Sau khi chiếm được Pari, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập

A. Hội đồng quân sự

B. Chính phủ vệ quốc

C. Chính phủ cách mạng

D. Công xã

Đáp án: C

Câu 14. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là

A. Chính phủ lâm thời

B. Hội đồng Xô viết

C. Hội đồng Công xã

D. Ủy ban Công xã

Đáp án: C

Câu 15. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới được bầu ra theo nguyên tắc

A. Tiến cử

B. Bầu cử

C. Căn cứ vào cống hiến của từng cá nhân

D. Phổ thông đầu phiếu

Đáp án: D

Câu 16. Nhiệm vụ ban bố pháp luật của Nhà nước mới thuộc về

A. Hội đồng Công xã

B. Các Ủy ban

C. Ủy ban Pháp luật

D. Ủy ban Lập pháp

Đáp án: A

Câu 17. Thi hành pháp luật là nhiệm vụ của

A. Hội đồng Công xã

B. 10 ủy ban

C. Ủy ban thực thi pháp luật

D. Chính phủ

Đáp án: B

Câu 18. Nội dung nào không phải là chính sách của Công xã Pari?

A. Thành lập “Chính phủ vệ quốc”

B. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân

C. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước

D. Thực hiện nhiều chính sách tiến bộ

Đáp án: A

Câu 19. Tại sao nói: “Công xã Pari là Nhà nước kiểu mới”

A. Là Nhà nước của dân, do dân và vì dân

B. Nhà nước chưa từng có trong lịch sử

C. Nhà nước có những chính sách vì nhân dân

D. Nhà nước do nhân dân lập nên

Đáp án: A

Câu 20. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của Công xã Pari là

A. Giai cấp vô sản chưa đủ lớn mạnh để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi

B. Công xã thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù, thiếu liên minh công nông, thiếu chính đảng có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng

C. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ

D. Tư sản Pháp cấu kết với quân Phổ đàn áp khốc liệt

Đáp án: B

Câu 21: Khi quân Phổ tiến về Pa-ri, bao vây thành phố, “Chính phủ vệ quốc” trở thành Chính phủ gì?

A. “Chính phủ quốc dân”,

B. “Chính phủ phản quốc”.

C. “Chính phủ lập quốc”.

D. “Chính phủ lâm thời”.

Đáp án: B

Câu 22: Ngày 2 – 4 – 1871, gắn sự kiện lịch sử nào ở Pháp?

A. Quân Chi-e tiến hành phản công, mở đầu cuộc nội chiến.

B. Công xã Pa-ri bị thất bại.

C. Ngày chủ nhật đẫm máu

D. Ngày thứ năm đen tối.

Đáp án: A

Câu 23: Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng:

A. vô sản đầu tiên trên thế giới.

B. dân chủ tư sản đầu tiên trên thể giới.

C. giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới.

D. dân chủ tư sản tiêu biểu của thế giới.

Đáp án: A

Câu 24: Lực lượng tham gia đấu tranh trong Công xã Pa-ri là:

A. đông đảo quân chúng nhân dân lao động ở Pháp.

B. giai cấp vô sản Pháp.

C. giai cấp công nhân và nông dân ở Pháp.

D. giai cấp công nhân, nông dân và bình lính ở Pháp.

Đáp án: B

Câu 25: Bài học lớn nhất rút ra từ sự thất bại của Công xã Pa-ri năm 1671 ở Pháp là:

A. thiếu vai trò lãnh đạo của chính đảng giai cấp vô sản.

B. thiếu tính kiên quyết trong đấu tranh.

C. đấu tranh còn lẻ tẻ, rời rạc

D. chưa xác định đúng kẻ thù.

Đáp án: A

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button