Giáo Dục

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 có đáp án

Ôn tập Unit 2 Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do website.com sưu tầm và đăng tải. Với mong muốn giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học một cách hiệu quả, đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập gồm nhiều dạng bài tập khác nhau bám sát với chương trình đã học tại Nhà trường.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

Đề luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2018 (Đề 1)

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2018

 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the odd one out.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer for each following question.

 • 1. Don’t eat that type of fish, you may have a/an __________.
 • 2. Do you believe that eating __________carrots helps you see at night?
 • 3. The seafood i ate this morning makes me feel __________ all over.
 • 4. We should try to keep everything around us clean and then flu will find it __________ to spread.
 • 5. The health __________ from that diet expert is that you should eat less junk food and count your calories if you are becoming fat.
 • 6. Have a healthy __________ and you can enjoy your life.
 • 7. Be careful with __________ you eat and drink.
 • 8. Eating a lot of junk food may lead to your __________.
 • 9. We should follow the activities from doctors and health __________ in order to keep fit.
 • 10. You can avoid some diseases by __________ yourself clean.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Xác nhận Quay lại Tiếp theo Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button