Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 có đáp án

English 9 Unit 7 Vocabulary: Saving Energy

Với mong muốn giúp học sinh học từ vựng Tiếng Anh lớp 9 hiệu quả, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 hiệu quả. Đề ôn tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức đã học về từ mới trọng tâm có trong bài 7 chương trình sách cũ.

 • 1. Synonym of the word “Continue” is _______________.
 • 2. Antonym of “Simple” is ____________.
 • 3. Noun form of “explain” is ________________.
 • 4. Clear _____: dọn sạch
 • 5. Which word mean “rác” in English?
 • 6. After each lesson, students often have five – minute _______________.
 • 7. _____________ shock: điện giật
 • 8. Synonym of “ban” is ________________.
 • 9. Verb form of “Fine” means _______________.
 • 10. Nowadays, people often use ______________ light.
 • 11. Compare _________: So sánh với
 • 12. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Consume a. Người tiêu dùng
  ii. Consumer b. Tiêu dùng
  iii. Consumption c. Sự tiêu thụ
 • i. Consume – ….
 • ii. Consumer – …
 • iii. Consumption – …
 • 13. ____________ energy: Năng lượng hạt nhân
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button