Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 kỹ năng Viết có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Dạng bài Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh yêu cầu các em học sinh lớp 6 nắm chắc kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 đã học như: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, cấu trúc câu so sánh hơn, cấu trúc câu chỉ đường tiếng Anh, cụm giới từ, …

Question 1: The/ post office/ next/ the hotel.

A. The post office is next the hotel.

B. The post office next to the hotel.

C. The post office is next to the hotel.

D. The post office is next on the hotel.

Question 2: This shop/ sell/ cheaper things/ that one.

A. This shop sells cheaper things than that one.

B. This shop sell cheaper things than that one.

C. This shop sells cheaper things that one.

D. This shop sell cheaper things that one.

Question 3: This street/ so/ narrow/ cars/ can’t/ go past.

A. This street so narrow that cars can’t go past.

B. This street is so narrow cars can’t go past.

C. This street is so narrow that cars can’t go past.

D. This street so narrow cars can’t go past.

Question 4: Can/ you/ tell me/ way/ from/ our school/ your house?

A. Can you tell me way from our school to your house?

B. Can you tell me the way from our school your house?

C. Can you to tell me the way from our school to your house?

D. Can you tell me the way from our school to your house?

Question 5: Go straight/ and then/ turn/ left. The hotel/ your right.

A. Go straight and then to turn left. The hotel is your right.

B. Go straight and then turn left. The hotel is on your right.

C. Go straight and then turn the left. The hotel is on your right.

D. Go straight and then turn left. The hotel is at your right.

II. Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Dạng bài Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh giúp các em học sinh lớp 6 nắm chắc vị trí của các thành phần trong câu tiếng Anh khác nhau như Chủ ngữ, Tân ngữ, Động từ chính, Từ để hỏi, …

Question 1: at/ My/ is/ 255/ Tran Phu street/ house.

A. My house is at 255 Tran Phu street.

B. My house is 255 at Tran Phu street.

C. My house is Tran Phu street at 255.

D. My house at 255 is Tran Phu street.

Question 2: do/ we/ going/ What/ to/ are/ tonight?

A. What we are going to do tonight?

B. What are we going to do tonight?

C. What do we going are to tonight?

D. What do are we going to do tonight?

Question 3: convenient/ both/ This apartment/ and/ is/ modern.

A. This apartment both is modern and convenient.

B. This apartment is both and modern convenient.

C. This apartment both modern and is convenient.

D. This apartment is both modern and convenient.

Question 4: higher/ building/ This/ that/ is/ than/ one.

A. This is building higher than that one.

B. This building is higher than that one.

C. This building is one than higher that.

D. This building is that one higher than.

Question 5: The/ beautiful/ with/ park/ is/ green trees.

A. The park is beautiful with green trees.

B. The park is green trees beautiful with.

C. The park beautiful with is green trees.

D. The park is with beautiful green trees.

III. Rewrite sentences without changing the meaning

Question 1: The store is to the left of the hotel.

A. The hotel is to the right of the store.

B. The hotel is to the opposite of the store.

C. The hotel is to the next of the store.

D. The hotel is to the front of the store.

Question 2: No house in this neighborhood is bigger than this one.

A. All house in this neighborhood is bigger than this.

B. This is the biggest house in this neighborhood.

C. All house in this neighborhood is smaller than this.

D. This is the smallest house in this neighborhood.

Question 3: Could you show me the way to the airport?

A. Where’s the airport?

B. What’s the airport?

C. When’s the airport?

D. Why’s the airport?

Question 4: Ha Long Bay is more famous than Phu Quoc Island.

A. Ha Long Bay is the most famous.

B. Phu Quoc Island is more famous than Ha Long Bay.

C. Ha Long Bay is as famous as Phu Quoc Island.

D. Phu Quoc Island is less famous than Ha Long Bay.

Question 5: There are many kinds of fishes in the river.

A. In the river, many kinds of fishes are here.

B. There is no fish in the river.

C. The river has many kinds of fishes.

D. Few kinds of fishes live in the river.

IV. Complete the sentences with correct form of adjectives given.

fast ; tender ; easy ; valuable ; young

yellow ; big ; heavy ; excite ; large

1. This suitcase is ______________ than the others.

2. My sister is three years ______________ than me.

3. Dad’s car is much ______________ than mine.

4. There is nothing ______________ than going on a trip.

5. Your T-shirt looks ______________ with this skirt!

6. Mike is ______________ than Tom, my ex-boyfriend.

7. Gold is ______________ than silver.

8. New York is ______________ than Seattle.

9. I think geography is much ______________ than science.

10. Which is ______________, a tiger or a lion?

V. Rewrite the sentences keeping the same meaning.

1. Her old house is bigger than her new one.

Her new house ________________________________________________________.

2. The black dress is more expensive than the white one.

The white dress ________________________________________________________.

3. According to me, English is easier than Maths.

According to me, Maths _________________________________________________.

4. No one in my group is more intelligent than Mary.

Mary ________________________________________________________________.

5. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile _____________________________________________________________.

Đáp án

I. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – D; 5 – B;

II. Rearrange the sentences to make meaningful sentences

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – A;

III. Rewrite sentences without changing the meaning

1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – D; 5 – C;

IV. Complete the sentences with correct form of adjectives given.

1 – heavier than; 2 – younger than; 3 – faster; 4 – more exciting;

5 – bigger; 6 – more tender; 7 – more valuable; 8 – larger; 9 – easier; 10 – more yellow;

V. Rewrite the sentences keeping the same meaning.

1 – Her new house is smaller than her old house.

2 – The white dress is cheaper than the black dress.

3 – According to me, Maths is more difficult than English.

4 – Mary is the most intelligent in my group.

5 – The Nile is the longest river in the world.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 Writing part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button