Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếp nối bộ tài liệu bài tập Unit 6 lớp 6 theo từng chuyên đề tiếng Anh (Ngữ âm – Ngữ pháp – Kỹ năng đọc – Kỹ năng viết), bài tập Writing tiếng Anh Unit 6: Our Tet Holiday có đáp án được biên tập bám sát chủ đề Ngày Tết giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập những cấu trúc câu xuất hiện trong bài hiệu quả.

Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet Holiday

Bài tập Unit 6 tiếng Anh 6 mới phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Unit 6 lớp 6 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: People/ go back/ to/ hometown/ celebrate/ new year/ families.

A. People go back to hometown to celebrate new year with their families.

B. People go back to their hometown to celebrate the new year with their families.

C. People go back to their hometown celebrating the new year with their families.

D. People go back to their hometown celebrating new year with their families.

Question 2: The new year/ festival/ important/ me/ because/ we/ have/ family gathering.

A. The new year festival is important to me because we have family gathering.

B. The new year festival important to me because we have family gathering.

C. The new year festival is important at me because we have family gathering.

D. The new year festival are important to me because we have family gathering.

Question 3: We/ also/ have/ activities/ such/ making “chung” cake/ visiting pagodas.

A. We also have many activities such like making “chung” cake and visiting pagodas.

B. We also have many activities such as making “chung” cake and visiting pagodas.

C. We also have some activities such like making “chung” cake and visiting pagodas.

D. We also have some activities such as making “chung” cake and visiting pagodas.

Question 4: Tet/ time/ when/ we/ have/ more time/ spend/ families.

A. Tet is the time when we have more time spending with our families.

B. Tet is the time when we have more time to spend with our families.

C. Tet is a time when we have more time spending with our families.

D. Tet is a time when we have more time to spend with our families.

Question 5: There/ lots of/ kinds/ fruits/ on/ fruits tray.

A. There are lots of kinds of fruits on the fruits tray.

B. There are a lots of kinds of fruits on the fruits tray.

C. There is lots of kinds of fruits on the fruits tray.

D. There is a lots of kinds of fruits on the fruits tray.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: cleaning/ To/ people/ for/ their/ spend time/ houses/ prepare/ Tet/ often/ for.

A. To prepare for Tet, people often spend time cleaning their house.

B. To prepare for Tet, people often spend time their house cleaning.

C. To spend for Tet, people often prepare time their house cleaning.

D. To spend for Tet, people often prepare time cleaning their house.

Question 7: tomorrow/ will/ house/ with/ They/ their/ many/ decorate/ flowers.

A. They decorate will their house with many flowers tomorrow.

B. They will decorate their house with many flowers tomorrow.

C. They decorate will house with many their flowers tomorrow.

D. They will house decorate with their many flowers tomorrow.

Question 8: have to/ go/ We/ to/ at Tet/ don’t/ school.

A. We don’t to go have to school at Tet.

B. We don’t go to have to school at Tet.

C. We don’t have to go to school at Tet.

D. We don’t have to school go to at Tet.

Question 9: sweets/ We/ shouldn’t/ because/ eat/ they’re/ too many/ not good.

A. We shouldn’t they’re not good because eat too many sweets.

B. We shouldn’t eat because too many sweets they’re not good.

C. We shouldn’t eat too many sweets because they’re not good.

D. We eat shouldn’t too many sweets because they’re not good.

Question 10: Chung cake/ next week/ My/ will/ mother/ make.

A. My mother will make Chung cake next week.

B. My mother will Chung cake make next week.

C. Chung cake will make my mother next week.

D. Chung cake will my mother make next week.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: They go to the pagoda in order to pray for the new year.

A. They go to the pagoda to pray for the new year.

B. They go to the pagoda for pray for the new year.

C. They go to the pagoda at pray for the new year.

D. They go to the pagoda and pray for the new year.

Question 12: I will receive a letter from my sister in Chicago.

A. My sister in Chicago will send a letter to me.

B. I will send a letter to my sister in Chicago.

C. A letter will receive me in Chicago

D. Chicago will send my sister a letter to me.

Question 13: We don’t have enough money to buy this special food.

A. The special food is too cheap for me to buy.

B. The special food is too expensive for me to buy.

C. The special food is so cheap for me to buy.

D. The special food is so expensive for me to buy.

Question 14: It’s exciting to watch the lion dance.

A. It’s boring to watch the lion dance.

B. To watch the lion dance is boring.

C. Exciting is to watch the lion dance.

D. Watching the lion dance is exciting.

Question 15: During time of Tet, the streets are crowded because people go shopping.

A. During time of Tet, the streets are crowded but people go shopping.

B. During time of Tet, people go shopping, so the streets are crowded.

C. During time of Tet, the streets are not crowded because people go shopping.

D. During time of Tet, people go shopping and the streets are not crowded.

Đáp án

1. B 2. A 3. D 4. B 5. A
6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. A 12. A 13. B 14. D 15. B

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button