Giáo Dục

Từ vựng Unit 2 lớp 8 Making Arrangements hệ 7 năm

Tiếng Anh là một trong những môn học được coi là bắt buộc và cần thiết dành cho thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay. Từ đó, vai trò của việc học từ vựng tiếng Anh là vô cùng quan trọng đối với người học tiếng Anh. Từ vựng tiếng Anh đa dạng khiến câu chữ, lời nói trở nên phong phú hơn và cuộc hội thoại trở nên thú vị.

Nối tiếp bộ tài liệu học tốt tiếng Anh khối THCS – THPT, website.com xin gửi đến bạn đọc bộ tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 8 năm 2021 – 2022. Tài liệu tiếng Anh về Từ mới tiếng Anh 8 theo từng Unit được website.com biên tập bám sát theo chương trình sách mới, chương trình sách cũ của bộ GD&ĐT giúp quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh dễ dàng tham khảo, download.

Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 tiếng Anh lớp 8 tại:

Soạn Unit 2 lớp 8 Making Arrangements hệ 7 năm

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements

Từ mới tiếng Anh Unit 2 lớp 8 Making Arrangements gồm những từ vựng tiếng Anh quan trọng thuộc chủ đề Văn phòng, Sự sắp xếp giúp các em học sinh lớp 8 kèm theo phân loại, phiên âm và định nghĩa dễ hiểu giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ những từ mới tiếng Anh lớp 8 theo từng bài học hiệu quả.

I. Từ vựng tiếng Anh unit 2 lớp 8 Making arrangements

Xem thêm: Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 1 tuần 3 Unit 2 Making Arrangements

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1. agree

v

/əˈɡriː/

đồng ý, bằng lòng

2. appointment

n

/əˈpɔɪntmənt/

cuộc hẹn

3. arrange

v

/əˈreɪndʒ/

sắp xếp, sắp đặt, thu xếp

4. assistant

n

/əˈsɪstənt/

người giúp đỡ, người phụ tá

5. band

n

/bænd/

ban nhạc

6. commercial

adj

/kəˈmɜːʃl/

(thuộc) buôn bán, thương mại

7. concert

n

/ˈkɒnsət/

buổi trình diễn âm nhạc

8. conduct

v

/kənˈdʌkt/

tiến hành, thực hiện (nghiên cứu, thí nghiệm …)

9. corner

n

/ˈkɔːnə(r)/

góc

10. countless

adj

/ˈkaʊntləs/

vô số, không đếm xuể

11. customer

n

/ˈkʌstəmə(r)/

khách hàng

12. deaf mute

n

/def mjuːt/

người câm điếc

13. delivery

n

/dɪˈlɪvəri/

sự phân phối, phân phát

14. demonstrate

v

/ˈdemənstreɪt/

chứng minh, trình bày, …

15. device

n

/dɪˈvaɪs/

thiết bị, dụng cụ, máy móc

16. directory

n

/dəˈrektəri/

danh bạ (điện thoại)

17. downstairs

adv

/ˌdaʊnˈsteəz/

xuống cầu thang

18. emigrate

v

/ˈemɪɡreɪt/

di cư

19. exhibition

n

/ˌeksɪˈbɪʃn/

cuộc triển lãm, trưng bày

20. experiment

n

/ɪkˈsperɪmənt/

cuộc thí nghiệm

21. fax machine

n

/fæks məˈʃiːn/

máy fax

22. fishing rod

n

/ˈfɪʃɪŋ rɒd/

cần câu

23. furniture

n

/ˈfɜːnɪtʃə(r)/

đồ đạc trong nhà, nội thất

24. inside

adv

/ˌɪnˈsaɪd/

bên trong

25. invention

n

/ɪnˈvenʃn/

sự phát minh, vật phát minh

26. message

n

/ˈmesɪdʒ/

thông báo, lời nhắn

27. novel

n

/ˈnɒvl/

tiểu thuyết

28. outside

adv

/ˌaʊtˈsaɪd/

bên ngoài

29. patient

n

/ˈpeɪʃnt/

bệnh nhân

30. public

n

/ˈpʌblɪk/

công chúng, công cộng

31. questionnaire

n

/ˌkwestʃəˈneə(r)/

bản thăm dò ý kiến

32. racket

n

/ˈrækɪt/

vợt (bóng bàn, quần vợt)

33. service

n

/ˈsɜːvɪs/

dịch vụ

34. stationery

n

/ˈsteɪʃənri/

văn phòng phẩm

35. transmit

v

/trænzˈmɪt/

truyền, phát (tín hiệu)

36. upstairs

adv

/ˌʌpˈsteəz/

ở trên gác, lên cầu thang

II. Bài tập Từ vựng tiếng Anh 8 unit 2 Making Arrangements có đáp án

Exercise 1. Tìm một trạng từ chỉ địa điểm trong mỗi câu sau và viết lại nó vào chỗ trống ở cuối câu.

1. When the police came there, the robbers had escaped.

2. The tourists were so hungry, but they couldn’t find any restaurants nearby.

3The bus was too crowded. There was nowhere for me to sit.

4.All family members are gathering here.

5.All guards are standing outside because there is an important meeting today.

6.Hurry up. Do something. Don’t just sit there.

7.That Lucy’s scandal is spreading everywhere makes her much more famous than ever.

8.After 1 year living in the USA, I’m coming home.

9.If you want to go to this city, you should drive eastwards.

10.This cage is too small for the cat. Could you let it out?

Đáp án

Exercise 1. Tìm một trạng từ chỉ địa điểm trong mỗi câu sau và viết lại nó vào chỗ trống ở cuối câu.

1. there

2. nearby

3. nowhere

4. here

5. outside

6. there

7. everywhere

8. home

9. eastwards

10. cage.

*Nếu bạn đọc đang theo học Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu tổng hợp Từ mới Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 sách mới tại đây: Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life In The Countryside.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh Unit 2: Making Arrangements lớp 8.

Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button